په دوبي کې د پوټکي پاملرنې څرنګوالی - د جواني دانو پوټکی

سوزی کنینګهم لخوا لیکل شوی - د جون 22