د ګولیکولیک غوره ، د پوټکي ستونزې لپاره د انزایم پیلونه