@ کور او تاسو. د ځان پاملرنه څنګه.

سوزی کنینګهم لخوا لیکل شوی - اپریل 19